Đổi avatar

Đổi avatar các chương trình ở đây nhé. ^.^

Hướng dẫn sử dụng:
1. Chọn khung hình nếu khung hình chưa đúng chương trình bạn tham gia
2. Sử dụng nút “Đổi hình” để tải lên hình ảnh của bạn
3. Chỉnh sửa phù hợp bằng cách kéo hình để chỉnh sửa vị trí, dùng các nút chức năng để thu phóng, xoay hình, lật hình
4. Nhấn nút “Tải về” để lưu lại hình ảnh về máy